Uvid u birački spisak

Opštinska izborna komisija obavestila je sve građane Kikinde da mogu izvršiti uvid u birački spisak i tako proveriti ispunjavaju li sve uslove da ostvare pravo glasa na izborima. 

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak u sedištu Opštinske uprave opštine Kikinda (Trg srpskih dobrovoljaca 12, kancelarija broj 10), proverom na sajtu opštine Kikinda www.kikinda.org.rs i na sajtu Ministratva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Za sve eventualne nedostatke uočene nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građanin podnese zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku opštinskoj upravi.

Prenosimo obaveštenje u celosti. Obaveštenje na mađarskom jeziku možete pogledati na sledećem linku.

O B A V E Š T E N JE

Povodom vanrednih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, i izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji koji će se održati 24. aprila 2016. godine, na osnovu  člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni list RS“ br. 104/2009 i 99/2011) izlaže se deo biračkog spiska za područje opštine Kikinda na uvid građanima.

Deo biračkog spiska izlaže se u sedištu Opštinske uprave opštine Kikinda, na adresi Trg srpskih dobrovolјaca br.12 (kancelarija broj 10), radnim danom u periodu od 8,00 do 15,30 sati i subotom od 8,00 do 13,00 sati. Na zahtev građana, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće elektronski, putem jedinstvenog matičnog broja građana birački status i tačnost upisanih podataka.

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na sajtu opštine Kikinda www.kikinda.org.rs i na sajtu Ministratva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs

Za nedostatke uočene nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građanin podnese zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku opštinskoj upravi.

Birači mogu do zaklјučenja biračkog spiska zahtevati upis, brisanje, ispravku ili dopunu činjenica upisanih u birački spisak  Rešenja donosi do zaklјučenja biračkog spiska opštinska uprava, a od zaklјučenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Interno raselјeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavlјeno u tom statusu. Rešenja o promenama u biračkom spisku za interno raselјena lica donosi do zaklјučenja biračkog spiska opštinska  uprava.

Od proglašenja izborne liste, podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac te izborne liste, ili lice koje on ovlasti i to na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu zakonom propisani dokazi za vršenje promene, a ako zahtev ne podnosi podnosilac proglašene izborne liste i dato punomoćje overeno u skladu sa zakonom.

Birači imaju pravo da Opštinskoj upravi podnesu zahtev najkasnije pet (5) dana pre dana zaklјučenja biračkog spiska da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlјi.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu imaju pravo da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet (5) dana pre dana zaklјučenja biračkog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. O  ovakvom zahtevu rešava opštinska, odnosno gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlјi.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaklјučuje birački spisak petnaest (15) dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu.

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account